پیامک شب مهتابی

« گل سپید همیشه بهار! می آیی
برای رونق این لاله زار می آیی
هنوز نبض دلم این سؤال را دارد
که با شروع کدامین بهار می آیی؟
به پاس این همه آلاله هم شده بی شک
به شهر مردم چشم انتظار می آیی
#سید محمد بابامیری »  
۱۳۹۴/۱/۵     ۲۰:۳۰