پیامک شب مهتابی

« وقتى غروب جمعه رسد،بى‏ تو،آفتاب
انگار برگلوى خودش دار بسته است
میترسم آخرش تو نیایى و پر کنند
درشهر شاعرى زجهان،بار بسته است
نجمه زارع »  
۱۳۹۴/۱/۷     ۲۰:۳۰