پیامک شب مهتابی

« دل به شادی‌های بی‌مقدار این عالم مبند/
زندگی تنها فرازی در نشیبی ساخته است/
درد دل کردن برای چشم ظاهربین خطاست/
آنچه با آیینه خواهم گفت، آهی دیگر است/
#فاضل نظری »  
۱۳۹۴/۱/۹     ۲۰:۳۰