پیامک شب مهتابی

« ما سینه زدیم بی‌صدا باریدند
از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند
ما مدعیانِ صفِ اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند »  
۱۳۹۴/۱/۱۰     ۲۰:۳۰