پیامک شب مهتابی

« خدایا یک نفس آواز! آواز!
دلم را زنده کن! اعجاز! اعجاز!
بیا بال و پر ما را بیاموز
به قدر یک قفس پرواز پرواز!
#قیصر امین پور »  
۱۳۹۴/۱/۱۱     ۲۰:۳۰