پیامک شب مهتابی

« همه موسم تفرّج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی »  
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۲۰:۳۰