پیامک شب مهتابی

« میرسی و آنقدر شادم که انگاری ز دور
سرنشین قایقی سوراخ، ساحل دیده است.. »  
۱۳۹۴/۱/۲۹     ۲۰:۳۰