پیامک شب مهتابی

« من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم
یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟
#سید حسن حسینی »  
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۲۰:۳۰