پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"روزقیامت پرده ها کنارمیرود واسرار و رازها آشکارمیشود.این امرتنها مخصوص انسان نیست بلکه همه عالم بدینگونه میشوند"
(زلزال/2) »  
۱۳۹۵/۲/۲۵     ۰۸:۰۰