پیامک انس باقرآن

« قرآن/
اوصاف بهشتیان در دنیا: "... و بدی ها را با خوبی ها از بین میبرند"
(رعد/22) »  
۱۳۹۵/۲/۲۶     ۰۸:۰۰