پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"وکسانیکه ایمان آورده وکارهای شایسته کرده‌ اند قطعا گناهانشان را ازآنان میزداییم وبهتر ازآنچه میکردند پاداششان میدهیم"(عنکبوت/7) »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۰۸:۰۰