پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"اگر مردمی که در شهرها و آبادی ها زندگی میکنند، تقوا پیشه کنند، برکات آسمانها و زمین را برای آنها میگشاییم." (اعراف/69) »  
۱۳۹۵/۲/۲۹     ۰۸:۰۰