پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"خداوند سبحان کسی را به چیزی مثل این قرآن موعظه نکرده است. قرآن ریسمان محکم خدا و وسیله ای ایمنی بخش است و در آن بهار دل و چشمه های دانش است."
امیرالمومنین علی (ع) »  
۱۳۹۵/۲/۳۰     ۰۸:۰۰