پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید ، مکر و حیله دشمنان به شما آسیب نخواهد رسانید." (آل عمران/120) »  
۱۳۹۵/۲/۳۱     ۰۸:۰۰