پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم نشانه شب را تیره‏گون و نشانه روز را روشنى‏بخش گردانیدیم تا [در آن] فضلى از پروردگارتان بجویید و تا شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها] را بدانید و هر چیزى را به روشنى باز نمودیم."
(سوره اسرا/12) »  
۱۳۹۵/۳/۶     ۰۸:۰۰