پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هر فردی مرگ را خواهد چشید و ما شما را براى امتحان دچار خیر و شر میکنیم و شما به سوى ما بازگشت خواهید کرد." (سوره انبیا/آیه 35) »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۰۸:۰۰