پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"...یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [به سوی بلانکبت،شکست و شقاوت] تغییر نمیدهد تا آنکه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده]دروجودشان قرار دارد به زشتیها و گناه تغییر دهند..."(رعد/11) »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۰۸:۰۰