پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام باقر(ع) فرمودند: همانطورکه شوهران دوست دارند زن خود را زینت شده ببینند، زنها نیز دوست دارند شوهر خود را آراسته ببینند. »  
۱۳۹۵/۲/۱۷     ۲۱:۰۰