پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
بخش عمده‌اى ازاین قضیه محرم ونامحرم بازبرمیگرددبه خانواده.یعنى چشم پاک ودل بى وسوسه براى هریک اززوجین موجب میشودمحیط خانواده ازطرف اوتقویت وگرم شود؛مثل یک کانون گرمابخشى،محیط راگرم میکند
رهبری »  
۱۳۹۵/۲/۲۰     ۲۱:۰۰