پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
دراوایل کودکی فرزند،بایدپدرومادر نازاورابکشند،بایدبه اومحبت کنند.یکی ازکارهای پدراین باشدکه بچه‌اش رادردامانش بنشاند،بااوبه زبان کودکی بازی کند،بااوحرف بزند،دست نوازش رویش بکشد.بی‌اعتنایی کردن وبی‌توجهی به حرفهای بچه خطردارد...موجب عقده است.
آیةالله مظاهری »  
۱۳۹۵/۲/۲۱     ۲۱:۰۰