پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
اگردیدید همسرتان یک نقطه عیبی داردومجبوریداوراتحمل کنید،تحمل کنید!که اوهم همزمان داردیک عیبی رااز شماتحمل میکند.آدم،عیب خودش راکه نمیفهمد،عیب دیگری رامیفهمد.پس بنارابگذاریدبرتحمل.چنانچه قابل اصلاح است،اصلاح کنید.اگردیدیدکاری نمیشودکرد،بااوبسازید
امام خامنه ای »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۲۱:۰۰