پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
برای ازدیادمحبت یه امام عصرچه کنیم؟"گناه نکنیدونمازاول وقت بخوانید"
برای حل مشکلات پیچیده چه کنیم؟"مداومت برنمازجعفرطیار"
آیةالله بهجت »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۲۲:۰۰