پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
حضرت رسول(ص)فرمودند:هرکس میخواهدکه خداعمر او را زیاد کند و روزی اش را وسیع گرداند،بایدصله رحم به جا آورد و دشمن ترین اعمال به سوی خدا شرک به خداست و بعد از آن،قطع صله ی رحم! »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۲۲:۰۰