پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
جهت برآورده‌ شدن حاجات 2رکعت نماز در هر 5شنبه ماه شعبان، در هر رکعت یک حمد و 100مرتبه توحید و بعد از نماز صد بار ذکر صلوات  »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۱۲:۰۰