پیامک ولایت

« ولایت/
اگر دو عامل «صبر و استقامت» و «استعانت و کمک گرفتن از خدا» نباشد، راه طى نخواهد شد. »  
۱۳۹۵/۲/۲۸     ۱۹:۰۰