پیامک ولایت

« ولایت/
انسان همواره در معرض ابتلاء و امتحان قرار دارد و تنها با رعایت و حفظ تقوا میتواند به خود مصونیت بخشد. »  
۱۳۹۵/۲/۲۹     ۱۹:۰۰