پیامک ولایت

« ولایت/
در قرآن، تدبّر لازم است - تدبر، یعنى اندیشیدن در مفاهیم قرآنى - این سخن عمیقى است، این سخن بزرگى است؛ باید در آن تدبر کرد. »  
۱۳۹۵/۲/۳۱     ۱۹:۰۰