پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
اگر در زندگی محبّت وجود داشت،سختیهای بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختیهای داخل خانه آسان خواهد شد.
رهبر انقلاب77/8/11 »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۲۱:۰۰