پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"در خانواده همسر و مادر عضو اصلى است. زن در این مجموعه، جاى بسیار اساسى و رفیعى دارد. به همین خاطر، وقتى اصل خانواده -یعنى زن - متزلزل است، در آن‏جا هیچ‏ چیزى در جاى خودش قرار ندارد."
رهبری »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۲۱:۰۰