پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
بهارتوبه ایام جوانی ست که بارگناهان کمتر و کدورت قلبی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است و برای هرکسی، هرکاری بکند باز جای توبه هست.
امام خمینی(ره) »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۲۲:۰۰