پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
امام صادق(ع):هرکس درماه شعبان صدقه دهد،خداوند متعال صدقه اوراپرورش می دهد،همچنان که شماشتربچه اى راپرورش مى دهید،ودر قیامت به صاحبش مى رسد درحالى که به اندازه کوه اُحد بزرگ شده باشد. »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۱۱:۰۰