پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
امام صادق(ع):هرکس3روزآخرماه شعبان راروزه بگیردوبه ماه مبارک رمضان متصل سازدخداوندمتعال ثواب روزه 2ماه متوالى رابراى اوبنویسد. »  
۱۳۹۵/۳/۱۴     ۱۸:۰۰