پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
شخصی به خدمت حضرت امام محمدتقی(ع)نوشت:قرض بسیاردارم؛
حضرت در جوابش نوشتند: استغفاربسیارکن و زبانت را تر بدار به خواندن سوره إناأنزلناه »  
۱۳۹۵/۳/۱۵     ۰۹:۰۰