پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امیرالمومنین(ع):اعتمادکردن به نفس،ازمحکم ترین فرصت های شیطان است. »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۲۲:۰۰