پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
می توان گفت:نیمی ازخوشبختی ها و بدبختی‌های آدمی، مربوط به دوران رحم و نیم دیگرمربوط به طرز تربیت و شرایط محیط زندگی است.
استادمرحوم فلسفی(ره) »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۲۱:۰۰