پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
هرهدفى که مابراى زندگى معین کنیم،براى خودمان ترسیم کنیم،بطورطبیعى،متناسب باخود،یک سبک زندگى به ماپیشنهادمیشود.یک نقطه‌ اصلى وجودداردوآن،ایمان است.یک چنین ایمانی بایدوجودداشته باشد.براساس این ایمان،سبک زندگى انتخاب خواهدشد.
رهبری »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۲۱:۰۰