پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
در وقت شیردادن نه فقط با وضو باشید،بلکه بانشاط، متبسم و خنده‌ رو باشید، همین تبسم روی مغز این بچه اثر می گذارد، دست نوازشی که روی سر این بچه بیاید، اثردارد.
آیت‌الله حسین مظاهری »  
۱۳۹۵/۳/۱۳     ۲۱:۰۰