پیامک شهادت

« شهادت/
من کان لله کان الله له، هرکس با خدا باشد خدا با اوست. برادر شما صیاد شیرازی »  
۱۳۹۵/۳/۳۰     ۱۰:۰۰