پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدآیت الله سعیدی:مرابه بند کشید،تا ازمن سلب مسؤولیت شود،چه اگر آزاد باشم، فریادمیزنم،حقایق را میگویم و افشاگری میکنم.من این لباس را پوشیده ام که پاسدار اسلام و وفادار به رهبرم امام خمینی باشم. »  
۱۳۹۵/۴/۲     ۱۰:۰۰