پیامک شهادت

« شهادت/
رهبری:گاهی شهیدشدن آسانتراز زنده ماندن است!این نکته رااهل معناوحکمت ودقّت،خوب درک میکنند.گاهی زنده ماندن وزیستن وتلاش کردن دریک محیط،به مراتب مشکلتر ازکشته شدن وشهیدشدن وبه لقای خدا پیوستن است. »  
۱۳۹۵/۴/۳     ۱۰:۰۰