پیامک شهادت

« شهادت/
مرزمردن وشهادت،خون نیست،خوداست...خونی شدن نیست،خودی شدن است! »  
۱۳۹۵/۴/۴     ۱۰:۰۰