پیامک شهادت

« شهادت/
پیامبر اکرم(ص):برترین شهیدان کسانی هستند که درصف اول(خط مقدم) پیکارمی کنند وروی برنمی گردانندتاکشته شوند،اینهاهستند که جایگاه آنان غرفه های عالی بهشت است،وخداوندبرآنها متبسّم است. »  
۱۳۹۵/۴/۵     ۱۰:۰۰