پیامک شهادت

« شهادت/
شهید آوینی: شهادت یک لباس تک سایز است. هر وقت و هر زمان اندازه ات را به لباس رساندی، هر جا که باشی با شهادت از دنیا میروی. »  
۱۳۹۵/۴/۶     ۱۰:۰۰