پیامک شهادت

« شهادت/
تاقبل ازعروسی برنج درست نکرده بودم.یک شب،آمدخانه وگفت:ماهیچ مراسمی نگرفتیم.بچه ها میخوان بیان دیدن.میتونی شام درست کنی؟ کته ام شفته شده بود.همان را آورد وگذاشت جلوی دوستاش وگفت:خانم من آشپزیش حرف نداره،فقط برنج این دفعه ای خوب نبوده وا رفته!
(همسرشهید باکری) »  
۱۳۹۵/۴/۷     ۱۰:۰۰