پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدقجه ای فرمانده گردان سلمان لشگرحضرت رسول(ص)هیچگاه فرصت ازدواج پیدانکرد،حقوقش رابه عنوان قرض‌الحسنه بااقساط طولانی به کسانی میدادکه قصدازدواج داشتندیامیخواستندفرزندانشان رابه خانه بخت بفرستند »  
۱۳۹۵/۴/۸     ۱۰:۰۰