پیامک شهادت

« شهادت/
میگفت: شهدا برای ما حمدی بخوانید که شما زنده اید و ما مرده! »  
۱۳۹۵/۴/۹     ۱۰:۰۰