پیامک ولایت

« ولایت/
"از اول شب قدر،از هنگام غروب آفتاب،سلام الهى -سلام هى حتّى مطلع الفجر- شروع میشود،تا وقتى که اذان صبح آغاز میگردد. این چند ساعت این وسط، سلام الهى و امن الهى و خیمه‏ ى رحمت خداست که بر سراسر آفرینش زده شده است.آن شب،شب عجیبى است؛...این شب را قدر بدانید."
رهبری »  
۱۳۹۵/۴/۴     ۱۹:۰۰