پیامک ولایت

« ولایت/
"هر کدام از این خطبه‏ هاى نهج ‏البلاغه که انسان مقدارى در آنها ژرف‏نگرى میکند و قدرى ذهن و استعداد و ذوق خود را در وقت مناسب و در هنگام اقبال دل و اقبال ذوق به کار می اندازد، عوالم عجیبى را از معارف می یابد."
(مقام معظم رهبری) »  
۱۳۹۵/۴/۵     ۱۹:۰۰