پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):بنده هرگاه گناهی کند،ازبامدادتا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می خواست، آنگاه بر او نوشته نشود! »  
۱۳۹۵/۴/۵     ۲۲:۰۰