پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):خوابیدن پس از نماز صبح مکروه است، زیرا رزق را از انسان دور نموده و باعث زردی و زشت شدن چهره می شود. »  
۱۳۹۵/۴/۷     ۲۲:۰۰